home > over ons > verkoopsvoorwaarden

I. Ė TOEPASSINGSGEBIED

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de cliŽnt.

Afwijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen te worden aanvaard.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, heeft de opdrachtbrief voorrang.
Overeenkomstig het gemeen recht kan de aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar enkel worden ingeroepen voor opdrachten waarvan wordt aangetoond dat ze door hem werden aanvaard.

II. Ė TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Behoudens andersluidend beding in de opdrachtbrief komt de overeenkomst tot stand en vangt ze aan:

Indien de beroepsbeoefenaar de door de cliŽnt ondertekende opdrachtbrief nog niet heeft ontvangen, worden alle professionele relaties tussen partijen in elk geval beheerst door onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, vanaf het moment en voor zover deze contractuele documenten hetzij per brief, hetzij per fax, hetzij per elektronische post, hetzij persoonlijk door overhandiging tegen ontvangstbewijs aan de cliŽnt werden overgemaakt.

III. Ė DUUR EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

3.1. Recurrente opdrachten
3.1.1. Definitie

Onder ďrecurrente opdrachtĒ wordt verstaan: opdracht die bestaat uit opeenvolgende prestaties van eenzelfde aard die tegen bepaalde op voorhand bekende termijnen moeten worden uitgevoerd.

3.1.2. Duur en einde van de overeenkomst

Tenzij er in de opdrachtbrief een termijn wordt vermeld, wordt de overeenkomst voor recurrente opdracht geacht voor onbepaalde duur te zijn aangegaan.
Beide partijen kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beŽindigen, onder de volgende voorwaarden:

Deze termijn kan, ter keuze van de cliŽnt als hij de opzeg geeft, worden vervangen door een forfaitaire verbrekingsvergoeding van 25 % (met een minimum van 250 EUR) van de erelonen die overeenstemmen met de prestaties die gewoonlijk door de beroepsbeoefenaar werden geleverd met betrekking tot een volledig jaar te rekenen tussen 1 januari en 31 december.

Tijdens de opzeggingstermijn blijven de voorschriften van de opdrachtbrief en onderhavige algemene voorwaarden onverkort van kracht.

Een afzonderlijk contract kan worden gesloten voor prestaties die na de beŽindiging van de overeenkomst zullen worden geleverd, doch die betrekking hebben op de periode waarin de overeenkomst nog van kracht was.

3.2. Niet-recurrente opdrachten

3.2.1. Bepaling
Opdrachten die niet vallen onder de definitie voorzien in punt 3.1.1., worden als niet-recurrente opdrachten beschouwd.

3.2.2. Duur en einde van de overeenkomst
Behoudens tegenbewijs wordt de overeenkomst met betrekking tot een niet-recurrente opdracht geacht voor bepaalde duur te zijn gesloten.

Ze eindigt door de uitvoering van de opdracht en, indien dit van toepassing is gelet op de aard van de opdracht, door de levering van de overeengekomen prestaties.

In toepassing van art. 1794 B.W., en desgevallend, in afwijking van art. 2004 B.W., heeft de cliŽnt het recht om de overeenkomst  vroegtijdig te beŽindigen mits betaling aan de beroepsbeoefenaar van:

Deze schadeloosstelling wordt op werkelijke basis berekend, met een minimum van 25 %  van de erelonen die verschuldigd waren geweest in geval van volledige uitvoering van de opdracht.

3.3. Afhandeling

Na de beŽindiging van de overeenkomst worden alle boeken en bescheiden die toebehoren aan de cliŽnt ter beschikking gesteld van de cliŽnt of zijn gevolmachtigde.

IV. Ė ONMIDDELIJKE BEEINDIGING OM BEPAALDE REDEN(EN)

4.1. In alle gevallen kan de beroepsbeoefenaar de overeenkomst op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding beŽindigen, indien er redenen zijn die de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk maken, zoals:

De redenen die de onmiddellijke stopzetting van de overeenkomst verantwoorden, dienen aan de cliŽnt te worden medegedeeld.
Naargelang de omstandigheden kan de beroepsbeoefenaar zijn beslissing laten voorafgaan door een waarschuwing of een aanmaning aan de cliŽnt.
Wanneer hij de overeenkomst stopzet, wijst de beroepsbeoefenaar de cliŽnt op de rechtshandelingen die dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van zijn rechten, en waarvoor hij opdracht had gekregen.

4.2. In geval van faillissement van de cliŽnt is de overeenkomst van rechtswege ontbonden. 

4.3. De cliŽnt kan te allen tijde, zonder naleving van een opzeggingstermijn en zonder betaling van een schadevergoeding, de overeenkomst stopzetten, indien de beroepsbeoefenaar kennelijk in gebreke blijft zijn eigen verbintenissen, zoals omschreven in onderhavige algemene voorwaarden (punt 6.1.) en in voorkomend geval in de opdrachtbrief, uit te voeren.
Hij zal in elk geval zijn beslissing laten voorafgaan door een geschreven ingebrekestelling aan de beroepsbeoefenaar.

V. Ė OPSCHORTING VAN DE UITVOERING VAN DE VERBINTENISSEN

In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de cliŽnt van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van niet-betaling van erelonen of voorschot(ten) overeenkomstig artikel 7 hieronder, is de beroepsbeoefenaar gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of uit te stellen totdat de cliŽnt aan zijn verplichtingen heeft voldaan.De beroepsbeoefenaar brengt de cliŽnt hiervan schriftelijk (via gewoon schrijven, al dan niet gecombineerd met een emailbericht) op de hoogte.

Indien er na de aanvang van de schorsing of het uitstel van uitvoering, rechtshandelingen dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van de rechten van de cliŽnt, en waarvoor de beroepsbeoefenaar opdracht had gekregen, wijst hij de cliŽnt hierop.
Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de cliŽnt.
De beroepsbeoefenaar is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten m.b.t. de reeds verrichte werkzaamheden.

VI. Ė RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN

6.1. Rechten en plichten van de beroepsbeoefenaar

De beroepsbeoefenaar voert met de vereiste zorg de hem toevertrouwde opdrachten in volledige onafhankelijkheid uit, krachtens een middelenverbintenis.
Hij waakt erover dat de gepresteerde diensten worden geleverd volgens de deontologische en andere beroepsnormen van het Instituut, rekening houdend met de relevante wetgeving en regelgeving van kracht op het moment van de uitvoering van de overeenkomst.
De beroepsbeoefenaar kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van mogelijke latere wijzigingen Ė desgevallend met terugwerkende kracht Ė aan deze wettelijke en reglementaire bepalingen.

Evenmin is hij verantwoordelijk voor gevolgen van eventuele tekortkomingen, fouten of overtredingen die zouden zijn begaan vůůr zijn tussenkomst.
De uitvoering van de opdracht is niet - behoudens andersluidend beding - specifiek gericht op het ontdekken van eventuele fraude.
Behoudens andersluidend beding is de beroepsbeoefenaar niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de cliŽnt of diens aangestelde(n) hem overmaken, noch de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die hem door de cliŽnt worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen.
De beroepsbeoefenaar mag zich laten bijstaan door medewerkers of deskundigen van zijn keuze en de uit de overeenkomst voortvloeiende opdrachten geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door (een) aangestelde(n) of deskundige(n).Overeenkomstig artikel 33 van de Wet d.d. 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen, heeft de beroepsbeoefenaar zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid laten verzekeren met een polis die is goedgekeurd door de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. De beroepsbeoefenaar, evenals zijn gevolmachtigde(n) of aangestelde(n), zijn tot het beroepsgeheim gehouden, overeenkomstig artikel 58 van de Wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen en artikel 32 van het KB van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement plichtenleer der accountants, onder voorbehoud evenwel van toepassing van de bepalingen van de wetgeving en reglementering tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

6.2. Rechten en plichten van de cliŽnt

De cliŽnt verbindt er zich toe:

6.3. Verbod op afwerving

De cliŽnt en de beroepsbeoefenaar verbinden er zich uitdrukkelijk toe om, tijdens de hele duur van de overeenkomst en tijdens een periode van 12 maanden na de beŽindiging ervan, ongeacht de reden van beŽindiging, geen personeelslid of zelfstandige medewerker van de andere partij, betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen of hem/haar rechtstreeks of onrechtstreeks (bijvoorbeeld via een rechtspersoon) werkzaamheden te laten uitvoeren buiten het kader van een overeenkomst tussen de cliŽnt en de beroepsbeoefenaar, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de andere partij.

Elke overtreding van dit verbod zal aanleiding geven tot een eenmalige forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 15 000,00  EUR (behoudens grotere aan te duiden schade).                                                    

VII. Ė ERELONEN

7.1. Bepaling van de kosten en erelonen

De kosten en erelonen worden vastgesteld overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, van toepassing op de beroepsbeoefenaar en voorzien in de opdrachtbrief, waarvan onderhavige algemene voorwaarden integraal deel uitmaken.

De kosten en erelonen zijn verschuldigd naarmate de werkzaamheden ten behoeve van de cliŽnt worden verricht, ook al is de opdracht niet noodzakelijk beŽindigd.

7.2. Betalingsvoorwaarden

Facturen en/of ereloonnotaís zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum.
Laattijdige betalingen geven van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot:

7.3. Voorschotten

De beroepsbeoefenaar kan een of meerdere voorschotten vragen. Deze voorschotten worden dan verrekend in de eindstaat van kosten en erelonen.

7.4. Betwisting van staat van kosten en erelonen

Alle betwistingen van kosten en erelonen dienen via aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden aan de beroepsbeoefenaar. Indien geen (tijdige) betwisting de beroepsbeoefenaar bereikt, wordt verondersteld dat de cliŽnt akkoord gaat met de gefactureerde diensten.

7.5 Aanrekening van betalingen

Behoudens specifieke aanduiding door de cliŽnt, zal iedere betaling aangerekend worden op de oudste facturen en met voorrang op de eventueel met betrekking tot deze facturen verschuldigde forfaitaire schadevergoedingen en intresten.

7.6 Facturatie

Facturatie zal telkens op het einde van de maand plaats vinden.  De factuur zal per gewone post worden bezorgd, tenzij de beroepsbeoefenaar in de toekomst zou overgaan tot elektronische facturering (e-invoicing)..

7.7 Mede opdrachtgever

Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, dan wordt de natuurlijk persoon dewelke de vennootschap vertegenwoordigt, aanzien als mede opdrachtgever.  Hij verklaart zich hoofdelijk en solidair medeschuldenaar voor de niet betwiste kosten en ereloonnotaís dewelke na 90 dagen nog niet werden vereffend.

VIII. Ė AANSPRAKELIJKHEID

Behoudens voor de opdrachten bedoeld in artikel 17, vierde lid, van de wet houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoŲrdineerd op 30 april 2007, is de volledige (contractuele, extracontractuele of andere) aansprakelijkheid voor de uitvoering van de opdracht, beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door de beroepsbeoefenaar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht geeft met inbegrip van het eigen risico dat de beroepsbeoefenaar eventueel draagt overeenkomstig die verzekering.

Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is alle aansprakelijkheid beperkt tot ťťnmaal het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht gefactureerde ereloon. Indien het een recurrente opdracht betreft, wordt deze coefficiŽnt toegepast op het bedrag van de erelonen die aan de client werden gefactureerd gedurende de twaalf maanden die het schadeverwekkende feit voorafgaan, of vanaf het begin van de uitvoering van de opdracht indien deze periode korter is dan ťťn jaar.

Deze beperkingen zijn eveneens van toepassing op alle aanspraken uit hoofde van de uitvoering van de opdracht, die gericht zouden worden tegen alle personen, vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers, die de hoedanigheid van verzekerde hebben in de zin van desbetreffende verzekeringscontract. 

Ze zijn niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid het gevolg is van een fout gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden. Bijgevolg is deze beperking uitdrukkelijk van toepassing op elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit alle andere fouten waarvoor de beroepsbeoefenaar, zijn vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers aansprakelijk zouden zijn.

Ze zijn niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid het gevolg is van een fout van de beroepsbeoefenaar, gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden.

Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit ťťn en dezelfde fout, worden zij beschouwd als ťťn enkel aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten of overeenkomsten.

Behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling, geeft de schade voortvloeiend uit (a) een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen, (b) het verlies of de  beschadiging van gegevens, of uit (c) onrechtstreeks verlies of schade, in geen geval recht op schadeloosstelling. 

IX. Ė OPMERKINGEN INZAKE DE RECHTSLEER

De cliŽnt erkent uitdrukkelijk bereid te zijn om  de beroepsbeoefenaar op de hoogte te houden inzake al zijn fiscale, boekhoudkundige of juridische vragen in verband met zijn onderneming. Hoe dan ook erkent de cliŽnt al uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van zijn bestuurdersaansprakelijkheid en over de probematiekbelang van eventuele belangenconflicten.

De cliŽnt erkent dat Inzake directe belastingen de gevolgen van fiscaal misbruik besproken werden. Meer bepaald werd duidelijk gemaakt dat de fiscale administratie bij vermoeden van een fiscaal misbruik dit enkel moet aanwijzen; De cliŽnt zal bijgevolg moeten bewijzen dat de keuze voor zijn rechtshandeling (of het geheel ervan) door andere motieven is ingegeven dan het ontwijken of vermijden van enige belasting.

X.- TOEPASSELIJK RECHT EN OPLOSSING VAN GESCHILLEN

De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst worden door het Belgische recht beheerst.

Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van het arrondissement waar het kantoor van de beroepsbeoefenaar is gevestigd.

Betwistingen met betrekking tot kosten en erelonen mogen worden voorgelegd aan de Arbitragecommissie bij het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, die zich bij wijze van definitieve beslissing uitspreekt, in eerste en laatste aanleg gewezen en zonder procedurekosten.